ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

»ïÈ­ÆäÀÎÆ®
     1.Á¦Ç°Á¤º¸ 

¢¾    Á¦Ç°Á¤º¸
 
¢Â °ÇÃà¿ë µµ·á
         
- °¡Á¤¿ë, ¿ì·¹Åº°è, ºñ´Ò¿°È­°í¹«°è, ¾ÆÅ©¸±°è, ¼ö¿ë¼º°è
         - ¿ÀÀϾËÅ°µå°è, ¼ö¼º°è, K.SÀÎÁõ, ÃÊÈ­¸é°è, ¿¡Æø½Ã°è    
¢Â ¸ñ°ø¿ë µµ·á
         
- ÃÊÈ­¸é°è, Âø»ý ¹× ¹æºÎ, ¿ì·¹Åº°è, ¼ö¿ë¼º°è


    
¢Â  ¹æ¼ö¹Ù´Ú¿ë µµ·á
          
- ¿ì·¹Åº°è ¹Ù´ÚÀç, ´ëÀü¹æÁö¿ë ¹æÁø ¹Ù´ÚÀç, Ư¼ö ±â´É¼º ¹Ù´ÚÀç
          - ¿ì·¹Åº ¹æ¼öÀç, ÃæÁøÀç, ¿¡Æø½Ã°è ¹Ù´ÚÀç, ¾ÆÅ©¸± ¹Ù´ÚÀç    
¢Â  °ø¾÷¿ë µµ·á
          
- ÀϹݿë, P.C.M, Á¦°ü¿ë, Àڿܼ±°æÈ­, ¿ì·¹Åº, ÀÚµ¿Â÷º¸¼ö¿ë, °¡¿­°ÇÁ¶Çü, ºÒÆ÷È­
                   

     
¢Â  ±â´É¼º µµ·á
           
- °á·Î¹æÁö¿ë, ±¸µµ¸·Á¦°Å¿ë, ³»È­ ¹× ¹æÈ­, ¹«´ÌÇü¼º¿ë, ¹ß¼ö¿ë, Áú°¨, Ãʳ»Èļº ¹æûÇϵµ,
           - ¹Ý»ç¿ë, µµ±Ý¸¶½ºÅ·¿ë, Çöó½ºÆ½¿ë, ÄÚÅ· ¹× ÆÛƼ, Ç¥¸é󸮿ë, Çü±¤, ¹æ±Õ ¹× ¹æºÎ, ³»¿­
                   - º»Å¸ÀÏ, Á¤Àü±â ´ëÀü¹æÁö¿ë, õ¿¬ÆäÀÎÆ®, ħÀû, ½ºÆ¼Ä¿ºÎÂø¹æÁö¿ë, ÀüÀÚÆÄÂ÷´Ü¿ë
                   - Áø°øÁõÂø¿ë      
¢Â  Áß¹æ½Ä µµ·á
            
- ¹«±âÁú ¾Æ¿¬¸»°è, ¾ËÅ°µå°è, ¿ªÃ»Áú°è, ¿°È­°í¹«°è, ¿ì·¹Åº°è, ºÒ¼Òµµ·á°è
            - ¿¡Æø½Ã°è, ¼±¹Úµµ·á°è, ¾ÆÅ©¸±°è      
¢Â  ºÐü µµ·á
            
- ÆÄ¿ìÅæ E4000 & E5000 series, ÆÄ¿ìÅæ HB8000, HB8000S & HB8000TEX µî..


      
¢Â  ÀÏ¹Ý °ÇÃà¿ë
            
- ³»¿Üº®¸é¿ë, ħ¼öºÎÀ§¿ë, ¹æÈ­µµ·á


      
¢Â  ¹æ¼ö¹Ù´Ú¿ë
            
- ¹æ¼öÀç, ¹Ù´ÚÀç
 

      
¢Â  Ã¶Àç ¸ñÀç¿ë
            
- öÀç¿ë, ¸ñÀç¿ë


      
¢Â  Áß¹æ½Ä¿ë
            
- ±³·®, °¢Á¾ÅÊÅ©, ºñö±Ý¼Ó, ¼±¹Ú, ÄÝŸ¸£µµº¹Àå, ÄÁÅ×À̳Ê, ÀϹݰøÀå ¹× Ã¶±¸Á¶¹°
            - º¸¼öµµÀå, ³»È­µµÀå, ³»¿À¿°¼º µµÀå, ¼ÛÀü ¹× ¹ßÀü¼³ºñ, ¼öó¸® ½Ã¼³, ³»¿­ºÎÀ§      
¢Â  ½Å³ª
            
- Å©·¢Å·¶ôÄ«300 ½Å³ª, ÇÏÀÌ¿Â ½Å³ª µî..

jpaint.org