ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

»ö»óÇ¥
     1.ºÐüÇü»ö»óÇ¥ 
     2.¾×»óÇü»ö»óÇ¥ 
     3.¿ùµå½ºÅ×ÀΠ
     4.±â¿Í¹×½½·¹ÀÌÆ® 
     5.¹«´ÌÅæ 
     6.Ȩ½ºÅ¸ 

¿¡³ª¸Ö 

 

 
       
 
       
 
       
 
         
 
¢Ñ Ư¡ : ÀÛ¾÷ÀÌ ¸Å¿ì ¿ëÀÌ ÇÕ´Ï´Ù. / »ö»óÀÌ ´Ù¾çÇÕ´Ï´Ù. / ÀºÆó·ÂÀÌ ¸Å¿ì ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
¢Ñ ¿ëµµ : °¢Á¾ öÀç, ¸ñÀç
¢Ñ º» È­¸éÀÇ »ö»óÀº ½ÇÁ¦ Á¦Ç°ÀÇ »ö»ó°ú Â÷ÀÌ°¡ ³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ´Ü¼ø Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

º®Áö¿ë

 

 
       
 
       
 
           
 
¢Ñ Ư¡ : ¿¬µÎºÎ»óÀÇ ¼ö¼ºµµ·á·Î È帣°Å³ª Æ¢Áö ¾Ê½À´Ï´Ù. / ³¿»õ°¡ ³ªÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¢Ñ ¿ëµµ : º®Áö, ½Ã¸àÆ®, ¼®°íº¸µå µî °¡Á¤ ¹× »ç¹«½Ç¿ë
¢Ñ º» È­¸éÀÇ »ö»óÀº ½ÇÁ¦ Á¦Ç°ÀÇ »ö»ó°ú Â÷ÀÌ°¡ ³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ´Ü¼ø Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

 ÆĽºÅÚ

 

 
       
 
       
 
       
 
       
 
¢Ñ Ư¡ : µµ¸· ¿Ü°üÀÌ ¿ì¾ÆÇÕ´Ï´Ù. / ¼ö¼ºµµ·á·Î °õÆÎÀÌ ¹æÁö¿Í ¿À¿°Á¦°Å°¡ ½±½À´Ï´Ù.
¢Ñ ¿ëµµ : öÀç, ¸ñÀç¤Ñ ÄÜÅ©¸®Æ® µî
¢Ñ º» È­¸éÀÇ »ö»óÀº ½ÇÁ¦ Á¦Ç°ÀÇ »ö»ó°ú Â÷ÀÌ°¡ ³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ´Ü¼ø Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

jpaint.org