ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

¾Ö°æÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     2.Áß¹æ½Äµµ·á 
     3.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     5.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     6.Çöó½ºÆ½¿ëµµ·á 
     7.ö°ñ¿ë°í¹ßÆ÷¼º³»È­µµ·á 
     8.¹Ù´Ï½Ã 
     9.FRP 
     4.PCMµµ·á 

¡Ú FRP  
 
2. AEKYUNG-LITEÀÇ Á¦Ç° Á¾·ù ¹× ¿ëµµ
 

»óÇ°¸í

Ư¼º

¿ëµµ

¾Ö°æ¶óÀÌÆ®
G-PET

  ÀϹÝ䱤¿ë. ¹æÈ­ ¶Ç´Â ÁعæÈ­ Áö¿ª
  ¿Ü¿¡ »ç¿ëµÊ PET(Æú¸®¿¡½ºÅ׸£)
  FilmÀ» ¿­À¶Âø½ÃÄÑ ³»Èļº Çâ»ó(5³â)
    °øÀå, â°í, À°±³, ±âÂ÷ ¹× Àüö,
    Ãà»ç¿ë °¡Á¤¿ëÂ÷°í, Terrace,
    ÀÏ¹Ý »ê¾÷½Ã¼³¿ë üÀ°°ü, ¼ö¿µÀåµî...

¾Ö°æ¶óÀÌÆ®
Green
(PETÇʸ§
OVER-LAY ÁÖ¹®
ÀÚ °áÁ¤)

   °í¿Â´Ù½ÀÇÑ È¯°æ¿¡ ÀûÇÕÇÔ
   º¸¿Â ¹× °á·Î¹æÁö¿¡ È¿°úÀû
     ¿ø¿¹, ¿Â½Ç¿ë, Ư¼öÀÛ¹° Àç¹è¿ë
     ¹ßÈ¿ ¹× °ÇÁ¶½Ã¼³

¾Ö°æ ¶óÀÌÆ®
Crystal

   ºÒ¼Ò FilmÀ» ÇǸ·ÇÏ¿© ¼ö¸íÀÌ
   ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÓ (¾à 20³â)
   Ãʳ»ÈÄ ³»½Ä¼º °í±Þ 䱤Àç
     ·¹Àú, À§¶ô½Ã¼³, ÀÓÇØ
     °­Ç³´Ù¼³Áö¿ªÀÇ »ê¾÷½Ã¼³
     ¼ö»ê½Ã¼³

¾Ö°æ ¶óÀÌÆ®S

   ³­¿¬¼º 䱤Àç.
   ÀϺ»¹ýÁ¤ ¹æÈ­Àç·Î¼­ ¹æÈ­ ¶Ç´Â
   ÁعæÈ­ Áö¿ª¿¡ »ç¿ë
     °í±Þ³»ÀåÀç, »ó°¡, ¾ÆÄÉÀÌÆ®
     ±âŸ ºÒƯÁ¤ ÁýȸÀå¼Ò

¾Ö°æ ¶óÀÌÆ®FS

   ³­¿¬¼º Â÷¿­, ³»½Ä ºÒÅõ±¤ÀçÀÓ
     ÇØ»óÄÜÅ×À̳Ê
     º¸³Ã,³Ãµ¿Â÷,³ÃÀå°í,Ä­¸·ÀÌ
     °í±Þ³»ÀåÀç

¾Ö°æ ¶óÀÌÆ®
Crystal-S  

   ºÒ¼ÒFilmÀ» ÇǸ·ÇÏ¿© ¼ö¸íÀÌ
   ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÎ(¾à20³â) Ãʳ»ÈÄ
   ³­¿¬Á¦Ç°
     ÀÓÇØ°ÇÃ๰
     ¾àÇ°,°¡½º,Æø¹ß¹°Ãë±Þ°Ç¹°

jpaint.org