ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

Çö´ëÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     9.ÇÕ¼º¼öÁö 
     8.Áß¹æ½Äµµ·á 
     7.Á¦°üµµ·á 
     6.ºÐüµµ·á 
     5.³»¿­µµ·á 
     4.Àý¿¬µµ·á 
     3.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     2.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     a. DIY 

¡Ú ºÐüµµ·á  
 
 1Àå SUPERMEL, properties and applications
¼öÆÛ¸á HX #2000 ½Ã¸®Áî
¼öÆÛ¸á HH #3000 ½Ã¸®Áî
¼öÆÛ¸á HS #4000, #4900 ½Ã¸®Áî
¼öÆÛ¸á HU #5000 ½Ã¸®Áî
¼öÆÛ¸á HA #6000 ½Ã¸®Áî
2Àå  ¼öÆÛ¸áÀÇ ÀϹÝÀûÀΠƯ¼º
¼öÆÛ¸á ¼Ò°³
¼öÆÛ¸á Ư¼º
¼öÆÛ¸áÀÇ Á¦Á¶°øÁ¤
¼öÆÛ¸áÀÇ Á¾·ù¿Í ¿ëµµ
3Àå  ¼öÆÛ¸áÀÇ µµÀå
¼öÆÛ¸áÀÇ µµÀå¹æ¹ý
¼öÆÛ¸áÀÇ µµÀå¼³ºñ
Àüó¸® °øÁ¤
°ÇÁ¶·Î
µµÀå°øÁ¤ °úÁ¤¿¡¼­ ÁÖÀÇ»çÇ×
º¸¼öµµÀå ¹× ÀçµµÀå
À§»ý ¹× ¾ÈÀü´ëÃ¥
4Àå   ºÐüµµ·áÀÇ µµÀå½Ã ¹®Á¦Á¡ ¹ß»ý¿øÀΰú ÇØ°á¹æ¾È  
 
 

jpaint.org