ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

¾Ö°æÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     2.Áß¹æ½Äµµ·á 
     3.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     5.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     6.Çöó½ºÆ½¿ëµµ·á 
     7.ö°ñ¿ë°í¹ßÆ÷¼º³»È­µµ·á 
     8.¹Ù´Ï½Ã 
     9.FRP 
     4.PCMµµ·á 

¸ñ°ø¿ëµµ·á
 

¹øÈ£

 ºÐ·ù

 Á¦Ç°¸í

9

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »óµµ           ¾ÖÆ÷ź »óµµ #4000 Åõ¸í 

8

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »óµµ           ÇÏÀÌÆÛź »óµµ NY#3000 Åõ¸í 

7

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »óµµ           ÇÏÀÌÆÛź »óµµ NY#1000 Åõ¸í 

6

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »óµµ           ¾ÖÆ÷ź »óµµ #2000 ¹é»ö ¹× À¯»ö 

5

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »óµµ           ¾ÖÆ÷ź »óµµ #310 ¹é»ö ¹× À¯»ö 

4

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »óµµ           ÇÏÀÌÆÛź »óµµ NY#3000 ¹é»ö ¹× À¯»ö 

3

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »÷µù½Ç·¯           ¾ÖÆ÷ź S/S#2000(H) Åõ¸í 

2

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > »÷µù½Ç·¯           ¾ÖÆ÷ź S/S ¹é»öW,DW ¹× À¯»ö 

1

    ¸ñ°ø¿ëµµ·á > Çϵµ         ¾ÖÆ÷ź #4000S Çϵµ Åõ¸í

jpaint.org