ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

Çö´ëÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     9.ÇÕ¼º¼öÁö 
     8.Áß¹æ½Äµµ·á 
     7.Á¦°üµµ·á 
     6.ºÐüµµ·á 
     5.³»¿­µµ·á 
     4.Àý¿¬µµ·á 
     3.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     2.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     a. DIY 

¡Ú °ø¾÷¿ë µµ·á  
 
 ¡á Á¦Ç° ¸ñ·ÏÇ¥
   1. Çϵµ¿ë µµ·á
   2. Áßµµ¿ë µµ·á
      ¡¤ ½áÈÑ»þ
      ¡¤ ÆÛƼ
   3. »óµµ¿ë µµ·á
 
¡á °¡Àü¡¤ ±Ý¼Ó°¡±¸¡¤ ±â°è¿ë µµ·á
 
¡á ÀÚµ¿Â÷¿ë µµ·á
   ¡¤ ½Â¿ëÂ÷¿ë µµ·á
   ¡¤ ½ÂÇÕÂ÷¿ë µµ·á
   ¡¤ È­¹°Â÷¿ë µµ·á
 
¡á °ø¾÷µµÀå¿¡ À־ áÈò¢ Áغñ
   1. ±Ý¼ÓµµÀåÀÇ Æ¯¼º
   2. Å»Áö(÷­ò·)
   3. Á¦Ã»
   4. ÇǸ·
 
¡á °ø¾÷µµÀå ¹æ¹ý
   1. ¿¡¾î½ºÇÁ·¹ÀÌ µµÀå
   2. ¿¡¾î·¹½º ½ºÇÁ·¹ÀÌ
   3. ħÀûµµÀå(Dipping µµÀå)
   4. Á¤ÀüµµÀå
   5. ÀüÂøµµÀå
   6. Äݵå¿Í ȣƮ µµÀå½ÃÀÇ Á¶°Ç
 
¡á µµ¸·ÀÇ °áÇÔ°ú ´ëÃ¥

¡á µµ·áÀÇ °³º° ¼Ò°³
 
   ¡¤ Çϵµ
      À­½ÃÇÁ¶óÀ̸¶ #400
      ¿¡Æ÷¸á ÇÁ¶óÀ̸¶
      ¿ì·¹Åº #2000 ÇÁ¶óÀ̸¶
      ¼Ó°Çź AU5600D ÇÁ¶óÀ̸¶
      ¶ôÄ« ÇÁ¶óÀ̸¶ KS M 5301
      ¸Þ¶óÅæ ÇÁ¶óÀ̸¶
      OFA ÇÁ¶óÀ̸¶
 
   ¡¤ Áßµµ
      ¸Þ¶óÅæ ½áÈÑ»þ
      HALF SANDING PRIMER/SURFACER
      ¿ì·¹Åº ½áÈÑ»þ #600
      Çö´ë ºüµ¥ #100, A
      ¿ì·¹Åº ºüµ¥
      Æ÷¸®Åæ ºüµ¥ #400, #500
      ¿¡Æ÷¸á ºüµ¥

   ¡¤ »óµµ
      ¼¼·Î¶ôÄ« Åõ¸í #1000, #2000
      ¼¼·Î¶ôÄ« Ä®¶ó
      ¾Ë¸±¶ô #2000
      ºñ´Ò¶ô
      QAL Åõ¸í #300
      QAL Åõ¸í #1000, #2000
      QAL Åõ¸í #5000
      ¿ì·¹Åº #2000
      ¼Ó°Çź AU5600D
      ¿¡Æ÷¸á #2000
      ¸Þ¶óÅæ #1000, #2000
      ¾Æº£Åæ #2000, #2200, #2400
      ¾Æũź #500D
      ¾Æũź #600
      ¾Æũź #650, CR-500, CR-600
      ¸Þ¶óÅæ #700
      ¾Æº£Åæ #1100
      ¾Æº£Åæ #1200
      ¾Æº£Åæ #1400 Åõ¸í
  

jpaint.org