ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

Çö´ëÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     9.ÇÕ¼º¼öÁö 
     8.Áß¹æ½Äµµ·á 
     7.Á¦°üµµ·á 
     6.ºÐüµµ·á 
     5.³»¿­µµ·á 
     4.Àý¿¬µµ·á 
     3.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     2.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     a. DIY 

¡Ú Áß¹æ½Ä µµ·á  
 
 ¡á ±×¸°ÅØ"(Áß¹æ½Ä µµ·á) ¸ñ·ÏÇ¥(INDEX)

 ¡á Áß¹æ½Ä µµÀå¿¡ À־ Áغñ»çÇ×
                  
 ¡á Áß¹æ½Ä µµÀå¿¡ À־ µµÀå»ç¾ç
 
 ¡á °¢ Á¦Ç°º° ¼Ò°³¼­
¡Ø 1. µµ·áÀÇ µµÆ÷·® °è»ê¹ý
¡Ø 2. ȯ»êÇ¥
     ¡¤ ¿ÂµµÈ¯»ê
     ¡¤ ºÐ»ç½Ä ¿¡¾îºê¶ó½ºÆà ǥ¸éó¸® ¹æ¹ý¿¡ À־ ÀÔÀÚÀÇ Å©±â¿Í Ç¥¸éÀÇ Á¶µµ
       ºñ±³Ç¥
     ¡¤ ÀÌ·Ð µµÆ÷À² 
     ¡¤ À̽½Á¡ »êÃâÇ¥
  

jpaint.org