ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

Çö´ëÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     9.ÇÕ¼º¼öÁö 
     8.Áß¹æ½Äµµ·á 
     7.Á¦°üµµ·á 
     6.ºÐüµµ·á 
     5.³»¿­µµ·á 
     4.Àý¿¬µµ·á 
     3.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     2.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     a. DIY 

¡Ú ¸ñ°ø¿ë µµ·á  
 
 ¡á Æ÷¸®¿ì·¹Åº
 
     1.Çϵµ(¿ìµå½Ç¶ó)
        ¿ì·¹Åº ·ÎÁî½Ç¶ó#1000
        °¡±¸Åº ÇϵµÅõ¸í #400
        °¡±¸Åº ÇϵµÅõ¸í #420
 
     2. Áßµµ(»÷µù½Ç¶ó)
        °¡±¸Åº »÷µù½Ç¶ó # 500/#525
        °¡±¸Åº »÷µù½Ç¶ó # 540
        °¡±¸Åº ½áÈÑ»þ #450/#451
 
     3. »óµµ(Åõ¸í)
        °¡±¸Åº »óµµÅõ¸í #600
        °¡±¸Åº »óµµÅõ¸í #610
        °¡±¸Åº »óµµÅõ¸í #633 NY
        MITC  #3500 Åõ¸í
 
     4. »óµµ(Ä®¶ó)
        °¡±¸Åº »óµµ #694(ÀϹÝ)
        °¡±¸Åº »óµµ #694(ºñȲº¯)
        °¡±¸Åº »óµµ #700 #700(NY)
 
¡á ºÒÆ÷È­ Æú¸®¿¡½ºÅ׸£
 
     1. Çϵµ, Áßµµ(Åõ¸í°è »÷µù½Ç¶ó)
        Æ÷¸®Åæ  ÇϵµÅõ¸í #900
        Æ÷¸®Åæ  »÷µù½Ç¶ó #910
        Æ÷¸®Åæ  »÷µù½Ç¶ó #928
        Æ÷¸®Åæ  »÷µù½Ç¶ó #945(Ư)
 
     2. Áßµµ Ä®¶ó
        Æ÷¸®Åæ  ½áÈÑ»þ #380
 
     3. »óµµ
        Æ÷¸®Åæ  »óµµÅõ¸í #870(¿Î½º)
        Æ÷¸®Åæ  »óµµÅõ¸í #880(³í-¿Î½º)
        Æ÷¸®Åæ  »óµµÅõ¸í #802(¿Î½º)¡¥ÀÚ·á»ý·«(¡Ø)
        Æ÷¸®Åæ  »óµµÅõ¸í #820(¿Î½º)¡¥ÀÚ·á»ý·«(¡Ø)

¡á Àڿܼ± °æÈ­ µµ·á(UV-CURING)
 
    1. UV-Çϵµ
         À¯ºñÆú ¿ìµå½Ç¶ó  #100¡­#190(Åõ¸í°è)
         À¯ºñÆú ¿ìµå½Ç¶ó #1000¡­#1900(Ä®¶ó°è)
 
    2. UV-Áßµµ
         À¯ºñÆú »÷µù½Ç¶ó  #200¡­#290(Åõ¸í°è)
         À¯ºñÆú »÷µù½Ç¶ó #2000¡­#2900(Ä®¶ó°è)
 
    3. UV-»óµµ
         À¯ºñÆú »óµµÅõ¸í SA/TOP#420(·Ñ·¯ÄÚÆÃ)
         À¯ºñÆú »óµµÅõ¸í #50¡­#59(Ä¿Æ°ÄÚÆÃ)
         À¯ºñÆú »óµµÄ®¶ó #300¡­#350(Ä¿Æ°ÄÚÆÃ)
 
¡á ¾Æ¹ÌÄÚÆ®(»ê°æÈ­Çü ¾Æ¹Ì³ë ¾ËÅ°µå)
      ¾Æ¹ÌÄÚÆ® »÷µù½Ç¶ó #1000, #A
      ¾Æ¹ÌÄÚÆ® Åõ¸í #1000, #A
      ¾Æ¹ÌÄÚÆ® Ä®¶ó
 
¡á ¼¼·Î¶ôÄ«(ÃÊÈ­¸é ¶ôÄ«)
      ¼¼·Î¶ôÄ« ¿ìµå½Ç¶ó
      ¼¼·Î¶ôÄ« »÷µù½Ç¶ó #1000,  #A
      ¼¼·Î¶ôÄ« Åõ¸í #1000,  #A
      ¼¼·Î¶ôÄ« Ä®¶ó #1000,  #A, #JB
 
¡á ûÀÚÄ«½´
      Ä«½´ÇÏÁö(ºüµ¥)
      Ä«½´Åõ¸í
      Ä«½´Ä®¶ó
 
¡á½ºÅ×ÀÎ, Çʶó, Ä®¶ó¹Í½º
      NGR½ºÅ×ÀÎ
      ¾ËÄÝ ½ºÅ×ÀÎ
      ½ºÅ×ÀΠ Çʶó
      Ä®¶ó¹Í½º(Á¶»öÁ¦)  ¡¥¡¥¡¥¡¥ ÀÚ·á »ý·«(%)
      Æú¸®¿¡½ºÅ׸£  Á¶»öÁ¦  ¡¥¡¥  ÀÚ·á »ý·«(%)
 
¡á Èñ¼®Á¦
  
 

jpaint.org