ƢƢ ߾ӻ www.jpaint.org ƢƢ

α  ȸ  ֽű  ó  

Çö´ëÆäÀÎÆ®
     1.°ÇÃà¿ëµµ·á 
     9.ÇÕ¼º¼öÁö 
     8.Áß¹æ½Äµµ·á 
     7.Á¦°üµµ·á 
     6.ºÐüµµ·á 
     5.³»¿­µµ·á 
     4.Àý¿¬µµ·á 
     3.¸ñ°ø¿ëµµ·á 
     2.°ø¾÷¿ëµµ·á 
     a. DIY 

¡Ú °ÇÃà¿ë µµ·á
 
Á¦1Àå : µµÀå °øÁ¤
           1. Ç¥¸éó¸® ¹æ¹ý
           2. µµÀå Á¶°Ç
           3. µµÀå ÀÛ¾÷
           4. µµ·áÀÇ È¥ÇÕ
           5. µµ·á ¼Ò¿ä·® °è»ê¹ý
           6. µµÀå½Ã À¯ÀÇ »çÇ×
Á¦2Àå :µµÀå »ç¾ç¼­ ¹× ÀÏÀ§´ë°¡Ç¥
      
       1. ³» ¡¤¿Üº®¸é¿ë
           1-1. °É·¹¹ÞÀÌ¿ë ¾ÆÅ©¸± ÆäÀÎÆ®
           1-2. ³«¼­¹æÁö¿ë ¾ÆÅ©¸± ÆäÀÎÆ®
           1-3. ³» ¡¤¿Üº®¸é¿ë ¾ÆÅ©¸± ÆäÀÎÆ®
           1-4. ³»ºÎ¿ë ¼ö¼ºÆäÀÎÆ®
           1-5. ¿ÜºÎ¿ë ¼ö¼ºÆäÀÎÆ®
           1-6.³» ¡¤¿ÜºÎ¿ë ¼ö¼º °í±¤Åà µµ·á
           1-7. ³»ºÎ¼ö¼º º»Å¸ÀÏ µµ·á
           1-8. õ¿¬ ÀÚ¿¬¼® ¹«´Ì µµ·á
           1-9. õ¿¬ ´ë¸®¼® ¹«´Ì µµ·á
           1-10. ´Ù乫´Ì µµ·á
           1-11. ÀÎÅ׸®¾î¿ë ´Ù乫´Ì µµ·á
       2. ¹æ¼ö ¡¤ ¹Ù´ÚÀç
           2-1. ħÅõ¼º ½Ç¸®ÄÜ ¹ß¼öµµ·á
           2-2. ¿ì·¹Åº ³ëÃâÇü ¹æ¼öÀç (3M/M)
           2-3.¿ì·¹Åº ºñ³ëÃâÇü ¹æ¼öÀç(3M/M)
           2-4. ¿¡Æø½Ã ¹æÁø ¹Ù´ÚÀç(¿ëÁ¦Çü:¹Ú¸·Çü)
           2-5. ¿¡Æø½Ã ¹æÁø ¹Ù´ÚÀç(¹«¿ëÁ¦Çü:3M/M)
           2-6. ÁöÇÏ Àú¼öÁ¶¿ë ¼ö¿ë¼º ¿¡Æø½Ãµµ·á
      3. öÀç ³» ¡¤¿ÜºÎ¿ë
           3-1. öÀç¿ë Á¶ÇÕÆäÀÎÆ®
           3-2. öÀç¿ë ¿¡³ª¸áµµ·á
           3-3. öÀç¿ë ¿¡Æø½Ãµµ·á
           3-4. öÀç¿ë ¿ì·¹Åºµµ·á
           3-5. öÀç¿ë ¿°È­°í¹«°è µµ·á
      4. ¸ñÀç¿ë µµ·á
           4-1. ¸ñÀç¿ë ¿ì·¹Åº Åõ¸íµµ·á
           4-2. ¸ñÀç¿ë ¹«È²º¯ ¿ì·¹Åº Åõ¸íµµ·á
           4-3. ¸ñÀç¿ë ¿ì·¹Åº À¯»öµµ·á
           4-4. ¸ñÀç¿ë ¹«È²º¯ ¿ì·¹Åº À¯»öµµ·á
           4-5. ¸ñÀç¿ë Á¶ÇÕ ÆäÀÎÆ®
           4-6. ¸ñÀç¿ë ¿ì·¹Åº ¹Ù´Ï½¬
           4-7. ¸ñÀç¿ë ¶ôÄ« Åõ¸íµµ·á
           4-8. ¸ñÀç¿ë ¶ôÄ« À¯»öµµ·á

Á¦3Àå : Á¦Ç°º° ±â¼úÀÚ·á
       1. ¼ö¼º°èµµ·á
           - Çö´ëÅؽº KS M 5310(¿ÜºÎ¿ë)
           - Çö´ëÅؽº ¿ÜºÎ¿ë 2±Þ
           - Çö´ëÅؽº KS M 5320(³»ºÎ¿ë)
           - Çö´ëÅؽº ³»ºÎ¿ë 2±Þ
           - Çö´ëÅؽº "H" (³»ºÎ ¡¤¿ÜºÎ°ø¿ë)
           - ½ãÅؽº #300, #200
           - Ä®¶ó¹Í½º #100
       2. °¡Á¤¿ë µµ·á (DIYµµ·á)
           - ¹Ù·ÎÄ¥ #100 º®Áö¿ë
           - ¹Ù·ÎÄ¥ #200 ¿¡³ª¸á
           - ¹Ù·ÎÄ¥ #300 ¿ì·¹Åº ´Ï½º KS M 5603 2Á¾
           - ¹Ù·ÎÄ¥ #400 ¶ôÄ«
           - ¹Ù·ÎÄ¥ #500 ·ý¿Î½º
       3. Ç¥¸é ó¸®¿ë µµ·á
           - ¼¼·Î¶ôÄ« ºüµ¥
           - ¿¡Æ÷¸á ºüµ¥
           - ÆÄ¿ö½Ç #100
           - Åؽº½Ç¶ó #100
           - Åؽº ÇÁ¶óÀ̸¶ #200, #300
           - ¾ÆÀڹΠ#350 ÇÁ¶óÀ̸¶
       4. ÀÔü¹«´Ì¿ë µµ·á
           - Ä®¶ó ŸÀÏ #200
           - Ä®¶ó ¸¶ºí
           - Ä®¶ó ½ºÅæ (¿ø ¡¤Äµ ½ºÅæ)
           - ½ãÅؽº #400 Åõ¸í
           - Ä®¶óÅæ #530 Åõ¸í
           - ¹«´ÌÄÚÆ®·Ð
           - ÀÎÄÚÆ®·Ð
           - ¹«´Ì ÄÚÆ®·Ð »óµµ Åõ¸í
       5. ¹ß¼ö ¡¤ ¹æ¼ö¿ë µµ·á
           - ¹ß¼öÅæ #2002
           - ÇÏÀ̵å·Î ¹æ¼ö ¿¡Æø½Ã
           - ·¹Åº ÇÁ¶óÀ̸¶
           - Ÿ·¹Åº(ºñ³ëÃâÇü, Èæ»ö )
           - ÇÁ·Î·¹Åº #500(³ëÃâÇü)
           - ÇÁ·Î·¹Åº #600 Åõ¸í
       6. ¹Ù´ÚÀç¿ë µµ·á
           - ÇÁ·Î¿¡Æø½Ã #1000 Åõ¸í
           - ÇÁ·Î¿¡Æø½Ã #150 Ä®¶ó(¹«¿ëÁ¦Çü)
           - ÇÁ·Î¿¡Æø½Ã #200 Ä®¶ó(¿ëÁ¦Çü)
           - ÇÁ·Î¾ÆÀڹΠ#350 Ä®¶ó
       7. ÀÚ¿¬°ÇÁ¶Çü ¿ÀÀÏ ¡¤¾ËÅ°µå°è µµ·á
           - ³×¿À¸á KS M 5701
           - ¼Ó°Ç¸á #100, #200
           - ÀººÐ ÆäÀÎÆ® KS M 5335
           - ¿ÀÀÏÄÚÆ® KS M 5312
           - ¿ÀÀÏÄÚÆ® ¸ñÀç ÇÁ¶óÀ̸¶ KS M 5318
       8. ÀÚ¿¬°ÇÁ¶Çü ¾ÆÅ©¸±°è µµ·á
           - ½º·¹¶ô KS M 5700(½½·¹ÀÌÆ®¿ë)
           - ¾ÆÀڹΠ#200(°É·¹ ¹ÞÀÌ¿ë)
           - ¾ÆÀڹΠ#350(³«¼­¹æÁö¿ë)
           - ¾ÆÀڹΠ#450(³» ¡¤¿ÜºÎ¿ë)
       9. µµ·Î Ç¥Áö¿ë µµ·á
           - ·ÎµåÄÚÆ® #200 KS M 5322(ÀÚ¿¬°ÇÁ¶)
           - ·ÎµåÄÚÆ® #600 KS M 5336(°¡¿­µµÀå,ȣƮ½ºÇÁ·¹ÀÌ)
      10. ¹æû°è µµ·á
            - ¶ôÄ« ÇÁ¶óÀ̸¶ KS M 5301
            - Ÿ¸£ ¿¡Æø½Ã ÆäÀÎÆ® KS M 5307
            - ±¤¸í´Ü Á¶ÇÕ ÆäÀÎÆ® KS M 5311
            - Å©·Ò»ê ¾Æ¿¬ ¹æû ÆäÀÎÆ® KS M 5323
            - ¾Æ¿¬¸» ÇÁ¶óÀ̸¶ KS M 5325
            - ¿¡Äª ÇÁ¶óÀ̸¶ KS M 5337
            - ±¤¸í´Ü Å©·Ò»ê ¾Æ¿¬ ¹æû ÆäÀÎÆ® KS M 5424
            - ¼Ó°Ç¡ũ ÇÁ¶óÀ̸¶
            - ±¤¸í´Ü ÇÁ¶óÀ̸¶
            - AD ¡ũ¸®Ä¡ ÇÁ¶óÀ̸¶ #200
       11. ÀÚ¿¬°ÇÁ¶Çü ¹Ù´Ï½¬
             - ³×¿À¿ì·¹Åº #900
             - ³×¿À¸á ¹Ù´Ï½¬ KS M 5601
             - ½ºÆÄ ¹Ù´Ï½¬ KS M 5603-1Á¾
       12. ¸ñÀç¿ë µµ·á
             - ¼¼·Î¶ôÄ« ¿ìµå½Ç¶ó KS M 5300-1Á¾
             - ¼¼·Î¶ôÄ« »÷µù½Ç¶ó #2000, #1000
             - ¼¼·Î¶ôÄ« Åõ¸í KS M 5326
             - ¼¼·Î¶ôÄ« Åõ¸í #2000, #1000
             - ¼¼·Î¶ôÄ« Ä®¶ó
             - ÇÏÀÌ¼Ö ¼¼·Î¶ôÄ«
             - °¡±¸Åº ÀÏ¾× ½áÈÑ»þ #381
             - °¡±¸Åº Çϵµ Åõ¸í #420
             - °¡±¸Åº Çϵµ Åõ¸í #420N
             - °¡±¸Åº ½áÈÑ»þ #450
             - °¡±¸Åº »÷µù½Ç¶ó #520
             - °¡±¸Åº »÷µù½Ç¶ó #520N
             - °¡±¸Åº »óµµ Åõ¸í #610
             - °¡±¸Åº »óµµ Åõ¸í HNY #651
             - °¡±¸Åº »óµµ #694S Ä®¶ó
             - °¡±¸Åº »óµµ HNY #700 Ä®¶ó
             - ±×·¹ÀÌ¡
             - NGR½ºÅ×ÀÎ #1000
        13. ÀÚ¿¬°ÇÁ¶Çü Áß¹æ½Ä µµ·á
              - ±×¸°Â¡Å© ÀοÀ°¡´Ð IZ3303
              - ±×¸°Æø½Ã Æ÷½ºÂ¡Å© EP3124
              - ±×¸°Æø½Ã HB EP 3122
              - ¿¡Æ÷¸á #2000 (¿¡Æø½Ãµµ·á)
              - ±×¸°¶ó¹Ù HB 2502(¿°È­°í¹«µµ·á)
              - ±×¸°¶ó¹Ù Åé 2501
              - ±×¸° ÇÁ·Ð #300(ºÒ¼Òµµ·á)
              - ¾Æũź7500(¾ÆÅ©¸± ¿ì·¹Åºµµ·á)
       14. ±âŸ
             - S.PÄÚÆ® (½ºÆ®¸®ÆÛºí)
             - Èñ¼®Á¦
 

jpaint.org